​DØGNSERVICE​

RING: 70205141

Døgnservice​

Ring: 70205141

Alm. forretningsbetingelser pr. 1.7.2011​

Aftalegrundlag:

​Nærværende forretningsbetingelser skal gælde for arbejder og opgaver, som udføres af Sydslam A/S for selskabets kunder. Disseforretningsbetingelser skal gælde forud for kundens eventuelle egne generelle forretningsbetingelser. AB 92 er ikke gældende for arbejdets udførelse. Forretningsbetingelserne viger dog for eventuelle konkrete afvigelser, som måtte være aftalt for en given opgave. I det følgende skal " kunden " forstås som den, der antager Sydslam A/S til udførelse af en opgave og "Sydslam" som Sydslam A/S. Slamsugningen eller rensningens omfang Det er en forudsætning for Sydslam, at kunden udleverer oversigtsplaner over de ledninger, brøndstrækninger, tankanlæg m.v, hvor opgaven skal løses i tilknytning til. Oversigtsplaner eller oversigter over maskinanlæg suppleres med angivelse af dimensioner på ledninger, ledningsfald, ledningsdybder, dimensioner på tanke og tankanlæg, maskindimensioner med relevans for opgavens udførelse. Kunden oplyser endvidere om adgangsforhold og tilkørselsforhold, om

adgang til vand og elektricitet, herunder lysforhold samt om foto er påkrævet. Udover den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne og udstyr i henhold til Vejdirektoratets bestemmelser i 'Vejregler for afmærkning af vejarbejder' og i øvrigt som krævet af vejmyndigheden, politi og arbejdstilsynet - er alle relevante tilladelser fra såvel 3.mand som offentlige myndigheder Sydslam uvedkommende. Kunden angiver i form af sikkerhedskort eller lignende, hvor eventuel aflæsning eller deponering skal finde sted, herunder angivelse af kemikalier på stedet. Endvidere angiver kunden almindelige og særlige krav, han måtte have til Sydslam i forhold til miljø, miljøstyring samt arbejdsmiljø.

Ansvar og forsikringsforhold:

​Rapportering om opgavens udførelse finder sted i form af afleveringsforretning, enten ved kundens kvittering på Sydslams opgaveseddel eller i henhold til kundens egen rapporteringsstandard.

Sydslam kan ikke pålægges ansvar for skade i afløbssystemer, ledningsnet, maskineri, tanke eller lignende, ej heller for skader af denne art, som måtte ramme tredjemand, når disse er en konsekvens af udsugningen, spulingen eller rensningen. Sydslam hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Er forud for Sydslam en eller flere andre ansvarlige overfor kunden for tab i forbindelse med en sugning, spuling eller rensning eller forberedelse hertil, da hæfter Sydslam kun

for så stor del af kundens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Sydslam. Sydslam har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring i størrelsen kr. 12.000.000. Sydslam påtager sig intet ansvar og risiko udover dette beløb, men henviser kunden til at tegne forsikring for egen regning, såfremt ansvar og risiko overstiger den i tilbuddet nævnte beløbsgrænse. Undladelse af at tegne sådan forsikring medfører ansvarsfrihed for Sydslam i forhold til kunden. Supplerende forsikring kan etableres efter særlig aftale med Sydslam.

Afregningsgrundlag:

​Betaling sker i henhold til Sydslams fakturabetingelser, som er 20 dage netto kontant. Herefter tilskrives morarente med 2,0% pr. påbegyndt måned. I forbrugerkøbeforhold er betalingsbetingelsen 8 dage netto. Her tilskrives dog alene rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Der afregnes efter forbrugt tid, medmindre andet er aftalt. For eventuel ventetid på kundens plads afregnes, når ikke andet er aftalt, sædvanlig timepris når ventetiden ikke skyldes Sydslam. Sydslams timepriser fremgår af de til enhver tid gældende prislister.

Transport til kundens plads, opstilling samt opholdsudgifter til mandskab (medgået tid samt diæter) betales efter forbrugt tid, med mindre andet er aftalt. Kunden betaler endvidere olie- og energitillæg samt værnemiddeltillæg, afholdelse af udgifter til udlæg og afgifter faktureres særskilt inkl. tillæg.

Arbejdes der udenfor normal arbejdstid, herunder lørdage, søn- og helligdage, er Sydslam foruden normal timepris, berettiget til overtidsbetaling for personel og udstyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Ved større opgaver kan Sydslam forbeholde sig a'conto betaling, ligesom Sydslam kan kræve sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller lignende Særligt om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø Kunden stiller fyldestgørende oplysninger til rådighed for Sydslam med hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljømæssige forhold, herunder særlige risici samt eventuelle særlige miljømæssige forhold, der skal respekteres ved løsning af opgaven.

Reklamation:

​Eventuelle reklamationer over det af Sydslam udførte arbejde skal fremsættes snarest og senest 8 dage fra det tidspunkt, hvor kunden er blevet bekendt over det forhold, som begrunder reklamationen.

SYDSLAM A/S​

Sydslam er del af Recover industri- og kloakservice

www.recovernordic.com - www.recover.dk​​

sydslam logo med blå baggrund

Adresse

Avedøreholmen 95, 2650 Hvidovre

sydslam@recover.dk

CVR: 20839678

Tilmeld nyhedsbrev